1. صدور گواهینامه شرکت در همایش
صدور گواهی شرکت در همایش ملزم به پرداخت هزینه میباشد
2. محل برگزاری همایش
محل برگزاری همایش