1- اسامی کمیته علمی و داوری دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور

1- اسامی کمیته علمی و داوری دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور up

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

تحصیلات

رتبه علمی

دانشگاه

کمیته علمی

کمیته داوری

1

رسول قربانی

شیلات

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

2

محمد مازندرانی

شیلات و محیط زیست

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

3

محمد سوداگر

شیلات

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

4

ولی اله جعفری

شیلات

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

5

علی شعبانی

ژنتیک جمعیت آبزیان

دکترای تخصصی

دانشیار،

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

6

عباسعلی حاجی بگلو

شیلات

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

7

حامد پاک نژاد

تکثیر و پرورش

 

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

8

سید عباس حسینی

تولید و بهره برداری

 

استاد

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

9

علی اکبر هدایتی

تولید و بهره برداری

 

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

10

سعید گرگین

شیلات

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

11

سید یوسف پیغمبری

تولید و بهره برداری

 

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

12

سید مهدی اجاق

فراوری محصولات شیلاتی

 

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

13

علیرضا عالیشاهی

شیلات

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

14

بهاره شعبانپور

شیلات

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

15

پرستو  پور عاشوری

فراوری محصولات شیلاتی

 

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

16

معظمه کردجزی

فراوری محصولات شیلاتی

 

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

17

افشین عادلی

فراوری محصولات شیلاتی

 

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

n

n

18

عبدالصمد کرامت

تکثیر و پرورش آبزیان

دکتری

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

n

n

19

حسین اورجی

تکثیر و پرورش آبزیان

دکتری

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

n

n

20

ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی

تکثیر و پرورش آبزیان

دکتری

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

n

n

21

فرید فیروزبخش

تکثیر و پرورش آبزیان

دکتری

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

n

n

22

سکینه یگانه

تکثیر و پرورش آبزیان

دکتری

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

n

n

23

حسین رحمانی

بوم شناسی آبزیان

دکتری

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

n

n

24

محمد کاظم خالصی

بوم شناسی آبزیان

دکتری

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

n

n

25

سارا حق پرست

بوم شناسی آبزیان

دکتری

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

n

n

26

سید علی جعفرپور

فرآوری محصولات شیلاتی

دکتری

دانشیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

n

n

27

مینا اسماعیلی

فرآوری محصولات شیلاتی

دکتری

استادیار

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

n

n

28

عبدالعلی موحدنیا

 

دکتری

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

n

n

29

محمد اکبری نسب

 

دکتری

 

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

n

n

30

میر مسعود سجادی

تغذیه آبزیان

دکتری

استاد

دانشگاه گیلان

n

n

31

اسحق زکی پور

فراوری محصولات شیلاتی

دکتری

دانشیار

دانشگاه گیلان

n

n

32

حمید علاف نویریان

تغذیه آبزیان

دکتری

دانشیار

دانشگاه گیلان

n

n

33

حامد موسوی ثابت

بوم شناسی

دکتری

دانشیار

دانشگاه گیلان

n

n

34

جاوید ایمانپور نمین

بوم شناسی

دکتری

دانشیار

دانشگاه گیلان

n

n

35

مسعودستاری

بوم شناسی

دکتری

دانشیار

دانشگاه گیلان

n

n

36

آریا باباخانی

فراوری محصولات شیلاتی

دکتری

استادیار

دانشگاه گیلان

n

n

37

هانیه رستم زاد

فراوری محصولات شیلاتی

دکتری

استادیار

دانشگاه گیلان

n

n

38

بهرام فلاحتکار

تکثیر و پرورش آبزیان

دکتری

استاد

دانشگاه گیلان

n

n

39

عبدالمحمد عابدیان کناری

شیلات- تغذیه آبزیان

دکترای تخصصی

استاد

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

40

مسعود رضائی

فرآوری آبزیان

دکترای تخصصی

استاد

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

41

صابر خدابنده

فیزیولوژی آبزیان

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

42

مهدی شجاعی

اکولوژی دریا

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

43

محمد صادق علوی یگانه

ژنتیک و ماهی شناسی آبزیان

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

44

بهروز زارعی دارکی

جلبک شناسی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

45

امیر حسین اسماعیلی تمندگانی

فیژیولوژی و ایمنی آبزیان

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

46

نعمت اله محمودی

هیدروبیولوژی

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

47

مهدی غلامعلی فرد

محیط زیست

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

48

سیدفخرالدین حسینی

فرآوری آبزیان

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

49

مهدی طبرسا

زیست فناوری آبزیان

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

50

محمدرضا کلباسی

ژنتیک و بیوتکنولوزی آبزیان

دکترای تخصصی

استاد

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

51

سید جعفر سیف آبادی

بیولوژی آبزیان

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه تربیت مدرس نور

n

n

52

شاهپور کاکولکی

 

دکتری

 

سازمان شیلات ایران

n

n

53

مهدی شکوری

 

دکتری

 

سازمان شیلات ایران

n

n

54

امیر شعاع حسنی

 

کارشناس ارشد

 

سازمان شیلات ایران

n

n

55

علی ایزدی

تکثیر و پرورش آبزیان

کارشناس ارشد

ارشد

سازمان شیلات ایران

n

n

56

وحید معدنی

 

کارشناس ارشد

 

سازمان شیلات ایران

n

n

57

محمد کاظم سیدی قمی

تکثیر و پرورش آبزیان

دانشجوی دکتری

کارشناس ارشد

سازمان شیلات ایران

n

n

58

ناصر کرمی راد

 

کارشناس ارشد

 

سازمان شیلات ایران

n

n

59

محمد ابراهیم اسماعیلی

مکانیک سیالات

کارشناس

 

شرکت آبزیان آسیا

n

n

60

قباد آذری تاکامی

شیلات

دکترای تخصصی

استاد

دانشگاه تهران

n

n

61

عباسعلی آقایی مقدم

شیلات- تکثیر و پرورش

دکترای تخصصی

استادیار

مرکز تحقیقات ذخایرآبزیان آبهای داخلی گرگان

n

n

62

امیرهوشنگ بحری

شیلات

دکترای تخصصی

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

n

n

63

نیما پورنگ

اکولوژِی

دکترای تخصصی

دانشیار

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

n

n

64

حجت الله جعفریان

تکثیر و پرورش آبزیان

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه گنبد کاووس

n

n

65

مهسا حقی

 

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

n

n

66

مازیار یحیوی

شیلات

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

n

n

67

حسین خارا

شیلات

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

n

n

68

علی خبجی زاده

 

دکترای تخصصی

استادیار

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

n

n

69

محمد ذاکری

تغذیه آبزیان

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

n

n

70

منصور شریفیان

بیولوژی دریا

دکترای تخصصی

استادیار

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

n

n

71

شایان قبادی

شیلات

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

n

n

72

افشین قلیچی

 

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر

n

n

73

مهناز کردگاری

بیولوژی دریا

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

n

n

74

فلورا محمدی زاده

شیلات

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

n

n

75

قاسم کریم زاده

شیلات گرایش صید

دکترای تخصصی

استادیار

موسسه آموزش عالی رودکی

n

n

76

صادق کریم زاده

تغذیه

دکترای تخصصی

استادیار

موسسه آموزش عالی رودکی

n

n

77

محمدرضا مهرابی

بهداشت و بیماریهای آبزیان

دکترای تخصصی

مربی

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

n

n

78

مسعود هدایتی فرد

صنایع فرآورده های شیلاتی

دکترای تخصصی

دانشیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

n

n

79

حسن فضلی

ارزیابی و مدیریت ذخایر آبزیان

دکترای تخصصی

دانشیار

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

n

n

80

محمد علی افرائی بندپی

اکولوژی دریا

دکترای تخصصی

استادیار

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

n

n

81

مریم قیاسی

قارچ شناسی دامپزشکی

دکترای تخصصی

استادیار

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

n

n

82

رضا صفری

صنایع غذایی

دکترای تخصصی

مربی

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

n

n

83

حسین آدینه

تکثیر و پرورش آبزیان

دکترای تخصصی

استادیار

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه گنبد کاووس

n

n

84

عبدالحمید آذری

شیلات

دکترای تخصصی

سایر

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

 

n

86

فاطمه سادات تهامی

بیولوژی دریا

دکترای تخصصی

استادیار

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

 

n

87

غلامرضا دریانبرد

شیلات

کارشناسی ارشد

مربی

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

 

n

88

حمید رمضانی

شیلات

دکترای تخصصی

استادیار

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

 

n

89

ابولقاسم روحی

بیولوژی دریا

دکترای تخصصی

استادیار

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

 

n

90

کیومرث روحانی قادیکلایی

تغذیه آبزیان

دکترای تخصصی

استادیار

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

 

n

91

مژگان روشن طبری

اکولوژی دریا

دکترای تخصصی

سایر

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

 

n

92

علیرضا سالارزاده

تغذیه آبزیان

دکترای تخصصی

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

 

n

93

حجت اله فروغی فرد

تکثیر و پرورش آبزیان

دکترای تخصصی

استادیار

پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

 

n

94

محمود قانعی تهرانی

تکثیر وپرورش آبزیان

کارشناسی ارشد

مربی

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

 

n

95

مهدی گل آقایی

تکثیر وپرورش آبزیان

دانشجوی دکترا

سایر

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

 

n

96

آسیه مخلوق

 

کارشناسی ارشد

سایر

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

 

n

97

مهدی نادری

شیلات

دکترای تخصصی

استادیار

پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

 

n