محل برگزاری همایش
1397-08-23

آدرس محل برگزاری همایش:

ساری، خیابان معلم، سالن همایش های سازمان برنامه و بودجه استان مازندران