***لطفا چکیده مبسوط در فرمت Word 2003-2007 تهیه گردد***

***جهت دریافت الگوی نگارش مقاله اینجا کلیک کنید.***

***جهت دریافت نمونه مقاله اینجا کلیک کنید.***

مقاله ارسالی حداکثر در 3 صفحه، شامل متن فارسی مقاله و چکیده انگلیسی باشد. متن فارسی با قلم نازنین 12 و متن لاتین آن با قلم Times New Roman  و همچنین فاصله بین خطوط 1/15 سانتیمتر باشد.(مانند الگو)

علائم اختصاری، اصل کلمات و عباراتی که معادل فارسی آن در متن مقاله آورده می شود، داخل پرانتز در جلوی هر کدام از کلمات آورده شود. در مورد نامگذاری علمی باید حرف اول اسم جنس بزرگ و حرف اول اسم گونه با حرف کوچک و به خط ایتالیک تایپ شود.

شکلها (شامل عکسها و نمودار) و جداول باید دارای عناوین گویا بوده بطوریکه حاکی از مندرجات و محتوای آنها باشد. عناوین جداول در بالا و عناوین عکسها و نمودارها در زیر آن نوشته شود. کلیه اعداد،واحدها و مقایسه ها در جداول و نمودارها باید به فارسی نوشته شده باشند (اگر چنانچه عکس یا جداولی از منبعی گرفته شده باشد ذکر منبع الزامی است) و ارسال نسخه اصلی عکسها و نمودارها ضروری می باشد. توجه داشته باشید که انضمام عکسهای مرتبط با مقالات , سبب افزایش جذابیت مطلب از دید خوانندگان خواهد شد.

فرمت جدول به صورت جدول زیر باشد:

جدول1- میانگین طول روده به طول بدن (RLG) در کیلکای چشم درشت در سواحل ایران

شاخص

کل

ماده

نر

میانگین

21/0±0/06

31/0±0/09

67/0±0/08

حداقل - حداکثر

31/0-27/0

42/0 – 35/0

41/0- 12/0

 

مقاله باید بزبان فارسی سلیس و روان نگارش شده باشد.

 

بخشهای ضروری در هر مقاله:

عنوان مقاله: باید مختصر و بیانگر محتوای مقاله باشد.

چکیده فارسی: خلاصه ای از مقاله با تاکید بر روش کار و نتایج حاصله و نتیجه گیری (حداکثر 12 خط و 300کلمه )

 واژههایکلیدی (کلیدواژهها)

حداکثر5تا7واژهکلیدی از میان واژه های اصلی مقاله و کاملا" در ارتباط با موضوع تحقیق، بعد از چکیده ارائه شود.

مقدمه: شرح مختصری درباره موضوع، پیشینه آن، اهمیت و هدف ازانجام تحقیق.

مواد و روش کار: در این قسمت، باید لوازم به کار رفته، شیوه اجرای تحقیق، طرح آماری و روشهای شناسایی و ارزیابی بطور مجمل توضیح داده شود. روش تحقیق از جمله فرمولاسیون، نظری، مدل کردن مسئله، نحوه حل یا انجام آزمایش ها و غیره قید شود. (ارائه اصول اساسی روشها با ذکر منبع مورد استفاده کافی است).

 نتایج و بحث: نتایج و بحث شامل درج یاقته های تحقیق، بحث مستدل ( با مرجع)، جمع بندی و نتیجه گیری خواهد بود. شکلها و جداول در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه و یا تکراری باشند، داده های جدول نباید به صورت منحنی یا شکل ( به استثنای نقشه) تکرار شوند.

تشکر و قدردانی: نویسنده میتواند برای ادای احترام از افرادی که در انجام پروژه دخیل بوده اند، در این قسمت از آنان قدردانی بعمل آورد.

فهرست منابع: تمام منابعی که در متن آورده شده در فهرست منابع به ترتیب حروف الفبا اسامی نگارنده ها قرار می گیرند.

چکیده انگلیسی: کاملا" شبیه به چکیده فارسی و تیتر مقاله ترجمه شود. حداکثر در 300 کلمه و با قلم Times New Roman اندازه 12 باشد. واژگان کلیدی حداکثر در 8 کلمه ذکر و با ویرگول جدا شود.