صدور گواهینامه شرکت در همایش
1397-09-17

از آنجاییکه صدور گواهینامه ارایه مقاله و شرکت در همایش ملزم به پرداخت هزینه میباشد لذا از کلیه شرکت کنندگانی که مقالات آنها داوری و پذیرفته شده است ولی تا کنون موفق به پرداخت هزینه نشده اند خواهشمند است در اسرع وقت نسبت به انجام این امر اقدام و تصویر فیش واریزی را در قسمت فرم ثبت نام همایش بارگزاری نمایند.