افزایش روزافزون جمعیت انسانی به همراه نیاز غذایی با توجه به محدودیت آب­های شیرین در سراسر جهان سبب گردید که توجه بشر به استفاده از آب های لب شور وشور دریاها و اقیانوسها معطوف گردد. ﻣﺸﻜﻞﻛﻤﺒﻮدآب شیرین از ﮔﺬﺷﺘﻪﺑﺴﻴﺎر دور در کشور ایران وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﻮاره این ﻛﻤﺒﻮد ﺑـﻪﻋﻨـﻮانﻋﺎﻣﻞﻣﺤﺪودﻛﻨﻨـﺪهﺗﻮﺳـﻌﻪﻛـﺸﺎورزی،ﺻـﻨﻌﺘﻲ و ﺣﺘـﻲاﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻣﻄﺮحﺑﻮده است. با توجه به روند افزایشی گرمایش زمین و تغییرات آب و هوایی، اﻳـﻦﻣـﺸﻜﻞ در آﻳﻨـﺪه اﺑﻌـﺎدﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮیﺑﻪﺧﻮدﺧﻮاﻫﺪﮔﺮﻓﺖ و حتی پرورش ماهی در آب‌های شیرین کشور نیز با محدودیت روبرو خواهد شد. بدین ترتیب در سی سال اخیر سرعت رشد آبزی پروری در دنیا مدیون پرورش ماهی در منابع آبی دریاها و اقیانوس ها شده است. از طرفی روش پرورش ماهی در محیط محصور (قفس) به عنوان یکی از روش های جدیدآبزی پروری دریایی است که در حال حاضر به عنوان سریعترین مسیر در پاسخ به نیاز جهانی و بحران آب شیرین، بخصوص در کشورهای در حال توسعه محسوب میگردد.کشور ایران در عرصه آبزی پروری دریایی و محیط محصور بسیار جوان بوده و نیاز به دانش کاربردی در جهت توسعه این فعالیت دارد.