ستاد همایش
دکتر حسن صالحی
رئیس ستاد همایش
استاد، رئیس سازمان شیلات ایران
پست الکترونیکی: hsalehi_ir [at] yahoo.com
دکتر محمد پورکاظمی
رئیس همایش
استاد، رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: mpourkazemi17 [at] yahoo.com
ستاد همایش
سید رضا سید مرتضایی
عضو ستاد برگزاری
دانشیار، معاون پژوهش و فناوری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: rmortezaei [at] yahoo.com
ستاد همایش
مهندس عباس توکل
دبیر اجرایی ستاد
کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: a.tavakol [at] ifro.ir
کمیته علمی
دکتر حسن نصراله زاده ساروی
رئیس کمیته علمی
دانشیار، رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
پست الکترونیکی: hnsaravi [at] gmail.com
دکتر سید محمد وحید فارابی
دبیر کمیته علمی
استادیار، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
پست الکترونیکی: smv_farabi [at] hotmail.com
ستاد همایش
دکتر حسین عبدالحی
عضو ستاد برگزاری
معاون آبزی پروری سازمان شیلات ایران
پست الکترونیکی: hossein_abdolhay [at] yahoo.com
ستاد همایش
مهندس ولی اله محمد زاده سرایی
عضو ستاد برگزاری
مدیر کل شیلات استان مازندران
پست الکترونیکی: valiolahmohammadzadeh [at] gmail.com
ستاد همایش
مهندس محمود اسدالهی
عضو ستاد برگزاری
مدیریت ماهیان خاویاری استان مازندران
پست الکترونیکی: ma.as1342 [at] gmail.com
مهندس سید جواد قدس علوی
عضو ستاد برگزاری
مدیر کل شیلات استان گلستان
پست الکترونیکی: jghodsalavi [at] gmail.com
اسحاق شعبانی اربوسرا
عضو ستاد همایش
مدیر کل شیلات استان گیلان
پست الکترونیکی: es_shabani [at] yahoo.com
محمد صدیق مرتضوی
عضو ستاد برگزاری
رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: mseddighi [at] yahoo.com
دکتر علیرضا ولی پور
عضو ستاد برگزاری
رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور
پست الکترونیکی: valipour40 [at] gmail.com
دکتر سیمین دهقان مدیسه
عضو ستاد برگزاری
رئیس پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور
پست الکترونیکی: s_dehghan2002 [at] yahoo.com
عباسعلی آقایی مقدم
عضو ستاد برگزاری
رئیس مرکز تحقیقات ذخایر آبزیان آبهای داخلی
پست الکترونیکی: aghaeifishery [at] gmail.com
کمیته اجرایی
مهندس فرامرز لالویی
دبیر کمیته اجرایی
کارشناس ارشد، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
پست الکترونیکی: laloei [at] yahoo.com