ستاد همایش
دکتر حسن صالحی
رئیس ستاد همایش
استاد، سازمان شیلات ایران
پست الکترونیکی: hsalehi_ir [at] yahoo.com
دکتر محمد پورکاظمی
رئیس همایش
استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: mpourkazemi17 [at] yahoo.com
عباس توکل
دبیر اجرایی ستاد
کارشناس ارشد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: a.tavakol [at] ifro.ir
کمیته علمی
حسن نصراله زاده ساروی
رئیس کمیته علمی
دانشیار، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
پست الکترونیکی: hnsaravi [at] gmail.com
سید محمد وحید فارابی
دبیر کمیته علمی
استادیار، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
پست الکترونیکی: smv_farabi [at] hotmail.com
کمیته اجرایی
فرامرز لالویی
دبیر کمیته اجرایی
کارشناس ارشد، پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
پست الکترونیکی: laloei [at] yahoo.com