برای ثبت نام در کارگاه های آموزشی از قسمت "ثبت نام در برنامه ها" استفاده کنید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 مدیریت بهداشتی پرورش ماهی در قفس
1397-09-20 14:00-16:00
سالن شماره 2 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران 30
500,000 ریال
6 دکتر سپهداری، دکتر ذریه زهرا، دکتر قیاسی، دکتر مهرابی، دکتر شریف پور، دکتر قاسمی
2 مدیریت آبزی پروری در قفس
1397-09-20 14:00-16:00
سالن شماره 1 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان مازندران 30
500,000 ریال
5 دکتر حافظیه، دکتر فارابی، دکتر خرمیان، مهندس رحیمی، دکتر خسروی